Nieuws van het bestuur.

Tijdens de algemene jaarvergadering op 28 mei jl. heeft Chris Lensen te kennen gegeven zich niet voor een volgende periode
herkiesbaar te stellen. Voorlopig wilde hij wel de taken waarnemen totdat een nieuwe secretaris beschikbaar zou zijn.
Inmiddels kan het bestuur mededelen dat Frans Gasseling de nieuwe secretaris is geworden.
Chris willen wij danken voor alles dat hij heeft gedaan voor de vereniging.
Frans wensen wij veel succes met zijn nieuwe taak.