Ledental: 721


Bestuur:

 

Tijdens de jaarvergadering op 23 mei hebben i.v.m.de in voorbereiding zijnde statutenwijziging op

advies van de notaris geen senatorenverkiezingen plaatsgevonden.

Er is 1 vacature.

Het bestuur bestaat uit 10 senatoren en hebben de volgende functies.

Albert Janssen - Voorzitter

Chris lensen - Secretaris

Jan Wesselkamp - Penningmeester.

Jac.Roos - Vice-voorzitter.

Sjaak Rutten - Commandant officierencorps.

 

Feestcommisssie.

Herman Wezendonk - Voorzitter.

Theo Mulder - Lid.

Frans Gasseling - Lid.

 

Bouwcommissie.

Bernd Raasing - Voorzitter

Sjaak Rutten - Lid.

Betus Reijmer - Lid.

Theo Mulder - Lid.

Herman Wezendonk- Lid

 

Muziekcommissie.

Bernd Raasing - Voorzitter

Jac.Roos - Vice-voorzitter

Bertus Reijmer - Lid.

 

Vertegenwoordigers overleg officierencorps.

Herman en Sjaak Rutten.

Tijdens de senaatsvergadering van 4 juni 2008 is Sjaak Rutten herbenoemd als kolonel voor de

periode van 5 jaar.

 

 

Evenementen in 2008.

 

Dinsdag 29 april 2008 Koninginnebal.

Dit bal mag,ondanks een wat kleiner bezoekersaantal,geslaagd worden genoemd.

De muziek werd verzorgd door Commercial Break.

Ook zijn er weer een aantal 40 – 50 – 60 en zelfs een 2 tal 70 jarige jubilarissen gehuldigd.

Tevens zijn de uniformen van de Kruisboogschutters officieel gepresenteerd,en werden zij tevens

aan hen overgedragen.

 

Woensdag 30 april Koninginnedag.

Voor het eerst komt op deze dag de traditionele kerkdienst te vervallen.

Rond 10 uur is er een rondgang van het schuttersgilde en de harmonie door het dorp.

Nadien volgt er een vendelhulde voor de koningin en was er een gezellig samenzijn.

 

Zondag 18 mei.Deelname aan het schuttersconcours te Duiven.

Een in velerlei opzichten geslaagd evenement,waarbij onze koning het Kringkoningschap heeft

weten te verwerven.

 

Zondag 10 augustus. Deelname aan het 110 jarig bestaan van het Spijkse schuttersgilde.

Na een gastvrije ontvangst en een toespraak van de burgemeester, volgde een rondgang door het dorp Spijk waaraan alle genodigde schuttersgilden deelnamen.

Over publieke belangstelling viel niet te klagen en het weer was goed.

Daarna volgde nog een gezellig samenzijn met dansmuziek .

Deze dag is door de deelnemers als bijzonder prettig ervaren .

 

Zaterdag 30 augustus. Schuttersbal.

Deze balavond was gezellig maar het aantal bezoekers viel erg tegen.

Tijdens het bal ontving Kolonel-Senaatslid Sjaak Rutten uit handen van burgemeester Stoni Scheurer een koninklijke onderscheiding als erkenning voor zijn vele verdiensten voor de Pannerdense gemeenschap.

 

Zondag 21 september. Rijnwaardentreffen te Lobith.

Dit tweejaarlijks evenement werd dit keer georganiseerd door schuttersgilde E.M.M te Lobith.

De organisatie liet niets te wensen over ,maar was duidelijk berekend op een groter bezoekersaantal.

De Koning van E.M.M. Lobith heeft het Koningschap van Rijnwaarden weten te verwerven.

Het was een erg gezellige dag en de weergoden lieten zich niet onbetuigd.

 

Zondag 5 tot en met dinsdag 7 oktober. Pannerdense kermis.

Zondagavond was gezellig en redelijk goed bezocht.

Maandagmorgen:Prijs en Koningschieten op de Pauwengaard.

Prijzen: 1.Theo Bekker kop – 2.Theo Terhaerdt rechter vleugel – 3.Marcel Aarntzen linker vleugel.

Na het prijsschieten melden zich 3 kandidaten voor het koningschap,waarbij na een spannende strijd

Gerrie van Boggelen het koningschap heeft weten te verwerven.

Op de dinsdagmorgen werd tijdens de rijtoer van de koningin en haar hofdames wederom gebruikt

gemaakt van volgkoetsen waarin de hofdames konden plaatsnemen.

De avonden waren erg gezellig,al waren er minder bezoekers t.o.v. van het vorige jaar met als gevolg

dat er 4000 consumpties minder zijn verschonken t.o.v. de vorige kermis.

De Perfect Showband heeft goede dansmuziek ten gehore gebracht en het geluid was aangenamer

dan in vorige jaren.

Ook het nieuwe persoongebonden kaartsysteem en het strengere toelatingsbeleid voor jeugdigen heeft redelijk gefunctioneerd.

 

Zaterdag 1 november. Afscheid Burgemeester Stoni Scheurer.

Ook ons gilde heeft haar bijdrage geleverd aan de afscheidsceremonie en heeft tijdens de receptie een

passend cadeau aangeboden.


Vrijdag 14 november. Instalatie van Burgemeester Mark Slinkman.

Ook bij deze bijeenkomst heeft het het gilde tezamen met de overige Rijnwaardense gilden

haar bijdrage geleverd aan de inhuldigingsceremonie.

 

 

Atracties.

 

Doordat de kermiszondag een erg regenachtige dag was hebben de attracties helaas te lijden gehad van omzetverlies.

Helaas hebben onverlaten ingebroken bij de oliebollenkraam.

Tijdens de evaluatie bleek dat de aanwezigen redelijk tevreden waren over de attracties.

 

 

Onderhoud schuttersgebouw.

 

Dankzij de hulp van de vrijwilligers kon dit jaar de bar worden vernieuwd en ook is de electriciteitsvoorziening uitgebreid.

De totaalkosten bedragen 7682 euro.

Ledental: 724.

Bestuur.

Op 10 mei hebben voorzitter Jan Stronkman en secretaris Ron Polman tijdens de algemene

ledenvergadering hun senaatslidmaatschap beëindigd.

Frans Gasseling is tijdens deze vergadering bij acclamatie gekozen tot senaatslid.

Vanaf deze datum bestaat er 1 vacature.

Het bestuur bestaat uit 10 senatoren en hebben de volgende functies

Albert Janssen voorzitter

Chris Lensen secretaris

Jan Wesselkamp penningmeester

Jac.Roos vice - voorzitter

Sjaac Rutten commandant officierencorps

Feestcommissie

Herman Wezendonk voorzitter

Theo Mulder lid

Frans Gasseling lid

Bouwcommissie

Bernd Raasing voorzitter

Sjaac Rutten lid

Bertus Reijmer lid

Theo Mulder lid

Herman Wezendonk lid

Muziekcommissie

Bernd Raasing voorzitter

Jac.Roos vice-voorzitter

Bertus Reijmer lid

Vertegenwoordigers overleg officierencorps

Herman Wezendonk en Sjaac Rutten

Evenementen in 2007:

Zondag 29 april Koninginnebal.

Dit bal had wederom een groot bezoekersaantal en is in alle opzichten geslaagd.

De muziek werd verzorgd door Maple Leaf.

Ook zijn er weer een aantal 40 - 50 en 60 jarige jubilarissen gehuldigd.

Maandag 30 april Koninginnedag.

Na de kerkdienst volgt er een rondgang van het schuttersgilde en harmonie door

het dorp.

Nadien volgt er een vendelhulde voor de koningin en daarna volgde een gezellig samenzijn.

Zondag 6 mei. Deelname aan het federatief schuttersconcours te Giesbeek.

Een in velerlei opzichten geslaagd festijn.

Helaas zijn door ons gilde geen noemenswaardige prijzen behaald.

Zaterdag 12 mei. Opening festiviteiten ter gelegenheid van het 300 jarige bestaan

van het Pannerdens Kanaal .

Dit evenement heeft plaatsgevonden op de Veerdam nabij de Veerstoep.

Zijne Majesteit de Koning - senatoren - officieren en vendeliers alsmede onze harmonie

hebben door hun aanwezigheid en optredens dit festijn weten op te luisteren.

Helaas lieten de weergoden ons in de steek.

Nadien was er een gezellig samenzijn bij café Groenen.

Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli schuttersweekend.

Op zaterdagavond 30 juni is er een gezellige balavond gehouden. Bij deze gelegenheid is

aan Jan Stronkman de orde van verdiensten van ons gilde uitgereikt als blijk van dank voor

zijn vele bestuurlijke verdiensten voor ons gilde in de afgelopen 24 jaar.

Op zondag 1 juli stonden er in en rondom het schuttergebouw een aantal attracties

opgesteld,waarmee bezoekers van alle leeftijden zich konden vermaken .

De dames van de senatoren zorgden voor de barbediening.

Er heerste een prettige sfeer en het weer was gunstig.

Het evenement had echter meer bezoekers verdiend.

Zondag 16 september. Deelname aan het federatief schuttersconcours te Hengelo(gld)

Op dit geslaagd festijn heeft ons gilde 4 eerste prijzen in de wacht weten te slepen voor

de onderdelen marcheren - defileren - vendelen voor senioren en voor het jeugdvendelen.

Zondag 7 tot en met dinsdag 9 oktober Pannerdense Kermis.

Zondagavond was gezellig en buitengewoon goed bezocht.

Maandagmorgen: Prijs en Koningschieten op de Pauwengaard.

Na het prijsschieten melden zich 3 kandidaten voor het koningschap,waarbij na een

spannende strijd Jonn Cornelissen het koningschap wist te verwerven.

Op de dinsdagmorgen werd tijdens de rijtoer van de koningin en haar hofdames voor het

eerst gebruik gemaakt van volgkoetsen waarin de hofdames konden plaatsnemen.

Ook de avonden zijn goed bezocht en zijn erg gezellig verlopen.

Jammergenoeg werd de geluidssterkte van de muziek in het schuttersgebouw door

als minder aangenaam ervaren en was ook het repertoire aan kritiek onderhevig.

Onderhoud Schuttersgebouw.

Dankzij de spontane inzet van het vrijwilligersteam zijn aan beide zijden van de hoofdingang

de kozijnen vernieuwd en de ramen van therophaneglas voorzien.

Ook zijn de tafels van nieuwe bladen voorzien en heeft het houtwerk aan de buitenkant een flinke schilderbeurt gehad.

Tevens is er een nieuwe installatie geplaatst voor de elektriciteitsvoorziening van de kermisattracties.

Uitgifte van staanplaatsen kermisattracties.

Op initiatief van de gemeente Rijnwaarden en na langdurig overleg heeft het schuttersgilde

dit jaar onder voorwaarden de uitgifte van de staanplaatsen voor haar rekening genomen.

Behoudens wat kleine kinderziekten is dit goed verlopen.