Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2007

Ledental: 724.

Bestuur.

Op 10 mei hebben voorzitter Jan Stronkman en secretaris Ron Polman tijdens de algemene

ledenvergadering hun senaatslidmaatschap beëindigd.

Frans Gasseling is tijdens deze vergadering bij acclamatie gekozen tot senaatslid.

Vanaf deze datum bestaat er 1 vacature.

Het bestuur bestaat uit 10 senatoren en hebben de volgende functies

Albert Janssen voorzitter

Chris Lensen secretaris

Jan Wesselkamp penningmeester

Jac.Roos vice - voorzitter

Sjaac Rutten commandant officierencorps

Feestcommissie

Herman Wezendonk voorzitter

Theo Mulder lid

Frans Gasseling lid

Bouwcommissie

Bernd Raasing voorzitter

Sjaac Rutten lid

Bertus Reijmer lid

Theo Mulder lid

Herman Wezendonk lid

Muziekcommissie

Bernd Raasing voorzitter

Jac.Roos vice-voorzitter

Bertus Reijmer lid

Vertegenwoordigers overleg officierencorps

Herman Wezendonk en Sjaac Rutten

Evenementen in 2007:

Zondag 29 april Koninginnebal.

Dit bal had wederom een groot bezoekersaantal en is in alle opzichten geslaagd.

De muziek werd verzorgd door Maple Leaf.

Ook zijn er weer een aantal 40 - 50 en 60 jarige jubilarissen gehuldigd.

Maandag 30 april Koninginnedag.

Na de kerkdienst volgt er een rondgang van het schuttersgilde en harmonie door

het dorp.

Nadien volgt er een vendelhulde voor de koningin en daarna volgde een gezellig samenzijn.

Zondag 6 mei. Deelname aan het federatief schuttersconcours te Giesbeek.

Een in velerlei opzichten geslaagd festijn.

Helaas zijn door ons gilde geen noemenswaardige prijzen behaald.

Zaterdag 12 mei. Opening festiviteiten ter gelegenheid van het 300 jarige bestaan

van het Pannerdens Kanaal .

Dit evenement heeft plaatsgevonden op de Veerdam nabij de Veerstoep.

Zijne Majesteit de Koning - senatoren - officieren en vendeliers alsmede onze harmonie

hebben door hun aanwezigheid en optredens dit festijn weten op te luisteren.

Helaas lieten de weergoden ons in de steek.

Nadien was er een gezellig samenzijn bij café Groenen.

Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli schuttersweekend.

Op zaterdagavond 30 juni is er een gezellige balavond gehouden. Bij deze gelegenheid is

aan Jan Stronkman de orde van verdiensten van ons gilde uitgereikt als blijk van dank voor

zijn vele bestuurlijke verdiensten voor ons gilde in de afgelopen 24 jaar.

Op zondag 1 juli stonden er in en rondom het schuttergebouw een aantal attracties

opgesteld,waarmee bezoekers van alle leeftijden zich konden vermaken .

De dames van de senatoren zorgden voor de barbediening.

Er heerste een prettige sfeer en het weer was gunstig.

Het evenement had echter meer bezoekers verdiend.

Zondag 16 september. Deelname aan het federatief schuttersconcours te Hengelo(gld)

Op dit geslaagd festijn heeft ons gilde 4 eerste prijzen in de wacht weten te slepen voor

de onderdelen marcheren - defileren - vendelen voor senioren en voor het jeugdvendelen.

Zondag 7 tot en met dinsdag 9 oktober Pannerdense Kermis.

Zondagavond was gezellig en buitengewoon goed bezocht.

Maandagmorgen: Prijs en Koningschieten op de Pauwengaard.

Na het prijsschieten melden zich 3 kandidaten voor het koningschap,waarbij na een

spannende strijd Jonn Cornelissen het koningschap wist te verwerven.

Op de dinsdagmorgen werd tijdens de rijtoer van de koningin en haar hofdames voor het

eerst gebruik gemaakt van volgkoetsen waarin de hofdames konden plaatsnemen.

Ook de avonden zijn goed bezocht en zijn erg gezellig verlopen.

Jammergenoeg werd de geluidssterkte van de muziek in het schuttersgebouw door

als minder aangenaam ervaren en was ook het repertoire aan kritiek onderhevig.

Onderhoud Schuttersgebouw.

Dankzij de spontane inzet van het vrijwilligersteam zijn aan beide zijden van de hoofdingang

de kozijnen vernieuwd en de ramen van therophaneglas voorzien.

Ook zijn de tafels van nieuwe bladen voorzien en heeft het houtwerk aan de buitenkant een flinke schilderbeurt gehad.

Tevens is er een nieuwe installatie geplaatst voor de elektriciteitsvoorziening van de kermisattracties.

Uitgifte van staanplaatsen kermisattracties.

Op initiatief van de gemeente Rijnwaarden en na langdurig overleg heeft het schuttersgilde

dit jaar onder voorwaarden de uitgifte van de staanplaatsen voor haar rekening genomen.

Behoudens wat kleine kinderziekten is dit goed verlopen.